over ons

De Friese Apothekers Vereniging is een vereniging van en voor de apotheken in Friesland. Zij behartigt de belangen van de eerstelijns apothekers, daar waar dat meerwaarde oplevert in de regio. Dit wordt onder meer gerealiseerd in het overleg met de zorgverzekeraar, regionale koepels van andere zorgverleners, onderwijsinstellingen en andere belangengroepen.

Voor iedereen die in Friesland samen wil werken met de apothekers als groep, wil de Friese Apothekers Vereniging het aanspreekpunt zijn.

Wanneer een individuele apotheker of groep van apothekers in de provincie van mening is dat een onderwerp op regionaal provinciaal niveau opgepakt zou moeten worden, dan hopen en verwachten wij dat dit onderwerp via de Friese Apothekers Vereniging ingebracht en opgepakt wordt. Ieder lid kan en mag daarin zijn rol hebben. Op deze wijze kan een zo breed mogelijk bereik en draagvlak onder de openbare apotheken gecreëerd worden.

Bestuur Friese Apothekersvereniging

Op dit moment functioneren de volgende overlegstructuren:

Klankbord
Commissie van Overleg De Friesland Zorgverzekeraar
Bestuurlijk Overleg De Friesland Zorgverzekeraar
Commissie Ketenzorg
Commissie Medicatieoverdracht
Thuiszorg
Talant
Ziekenhuizen
Stichting OZIS Fryslân
Friese Apothekers Coöperatie
Onderwijs Advies Raad (OAR)
Apothekersassistentenopleiding ROC Friese Poort

Klankbord

Het klankbord wordt gevormd door leden die graag actief mee willen denken over allerlei onderwerpen die spelen en dient als een interactief overleg tussen leden en bestuur. In het klankbordoverleg vindt geen besluitvorming plaats. Het klankbord kan om diverse redenen bijeenkomen, maar gebruikelijke aanleidingen betreffen de voorbereidingen voor een Commissie van Overleg of Bestuurlijk Overleg met De Friesland Zorgverzekeraar of een ledenvergadering. Het overleg kan zowel telefonisch, via mail of persoonlijk plaatsvinden.
Het klankbord is toegankelijk voor alle apothekers van aangesloten apotheken.
Contactpersoon: May Rozendal, apotheker in Damwoude

Commissie van Overleg De Friesland Zorgverzekeraar
De Commissie van Overleg is een formele overlegstructuur  tussen De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en apothekers. De commissie functioneert t.b.v. alle door DFZ gecontracteerde apothekers, ongeacht lidmaatschap van de FAV.
Het doel van deze commissie is te komen tot goede samenwerking, werkafspraken en afstemming op uitvoerend niveau.
In deze commissie worden landelijke en lokale ontwikkelingen van praktische aard in het zorgveld besproken en afgestemd. Dit resulteert in de praktijk in een overleg 4 maal per jaar. Input voor dit commissie-overleg wordt mede gegenereerd door het klankbordoverleg.

De CvO kan adviezen vaststellen, die door de leden van de CvO als zwaarwegend advies actief naar individuele apothekers en de zorgverzekeraar worden uitgebracht, voor zover de Mededingingswet zich hiertegen niet verzet.
Vanuit de FAV nemen Twan Janssen en Peter Horsthuis hieraan deel. Als bestuurslid van de FAV participeert Willem Jan Lampert in dit overleg waarmee beleidsmatige afstemming tussen de Friese Apothekers Vereniging en de Commissie van Overleg geborgd is.
Leden: Twan Janssen, apotheker in Oosterwolde. Peter Horsthuis,apotheker in Dokkum. Willem Jan Lampert, apotheker in Wolvega.

Bestuurlijk Overleg De Friesland Zorgverzekeraar
Het doel van deze overlegstructuur is om op overkoepelend niveau te komen tot een lange-termijn visie met de grootste zorgverzekeraar in de provincie, De Friesland Zorgverzekeraar. Deelnemers aan dit overleg zijn bestuursleden van de FAV en beleidsmakers van De Friesland Zorgverzekeraar. Dit overleg vindt doorgaans een- tot tweemaal per jaar plaats.
Deelnemers vanuit de FAV: Berendina van Solkema, apotheker in Buitenpost. Peter Horsthuis, apotheker in Dokkum. Willem Jan Lampert, apotheker in Wolvega.

Commissie Ketenzorg
Deze commissie is in het leven geroepen in het kader van de landelijke en regionale ontwikkelingen richting ketenzorg. Centraal bij de ontwikkelingen richting ketenzorg staan zorginhoudelijke afspraken en afstemming tussen zorgverleners.
Namens de FAV participeert Renate Bosma in een Friese overlegstructuur met andere eerstelijns zorgverleners om te komen tot zorginhoudelijke afspraken.
Lid: Renate Bosma, apotheker in Franeker.

Commissie Medicatieoverdracht
Vanaf 1 januari 2011 wordt van alle zorgverleners verwacht dat zij de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten toepassen. De richtlijn heeft als basis dat bij elk moment van voorschrijven, ter hand stellen of toedienen van medicatie er een actueel medicatieoverzicht voorhanden is.

Thuiszorg
De medicatieoverdracht tussen Apotheek en Thuiszorg is als speerpunt opgepakt, omdat de werkgebieden van de thuiszorgorganisaties regio-overstijgend zijn en een provinciale set van afspraken zeer wenselijk was. De 3 grote thuiszorgorganisaties in Friesland: De Friese Wouden, Het Friese Land en ZuidWest hebben zich verenigt in het Platform Thuiszorg Friesland. Op dit niveau vindt overleg en afstemming met de Friese Apothekers Vereniging en de apotheekhoudenden van de Friese Huisartsen Vereniging plaats.

Er is een document met afspraken opgesteld dat zwaarwegend is voorgelegd aan  elke apotheek, om lokaal met de thuiszorgorganisatie te bespreken, te ondertekenen en te implementeren. De belangrijkste afspraken zijn:

-Bij een indicatie voor Thuiszorg om medicatie toe te dienen, levert de apotheek de deelbare medicatie in Baxter.
-Bij elke medicatiewijziging levert de apotheek een actueel medicatieoverzicht, een toedienlijst en een bijsluiter.
-De apotheek voert de wijzigingen door in het Baxtersysteem.

Talant
Talant heeft een geneesmiddelcommissie in het leven geroepen. Dit is een commissie met een beleidsmatige taak welke verslag en verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur van Talant.
De commissie is belast met advisering rondom zaken die betrekking hebben op het geneesmiddelenbeleid van Talant, doet onderzoek naar fouten en bijna fouten en stelt een geneesmiddelenformularium vast. Hierbij heeft de commissie toegang tot alle informatie die zij nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak.
De commissie komt minimaal 2 maal per jaar bijeen.
Vanuit de FAV is er actieve deelname in deze commissie, aangezien een groot deel van de leden van de FAV betrokken is bij de farmaceutische zorg van Talant.

Ziekenhuizen
Ook de medicatieoverdracht bij opname en ontslag in en uit het ziekenhuis verdient aandacht. Hierover is begin 2011 overleg gevoerd met het MCL. De FAV zou de knelpunten bij deze overdrachtssituaties graag in overleg met Stichting OZIS oppakken.
Leden: Berendina van Solkema (Thuiszorg), apotheker in Buitenpost. Willem Jan Lampert (Talant), apotheker in Wolvega.

Stichting OZIS Fryslân
De Stichting OZIS Fryslân is beheerder van het OZIS (Open Zorg Informatie Systeem) in Friesland en vervult hiermee een cruciale rol in de elektronische gegevensuitwisseling tussen apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen in Friesland.

Gezien het grote belang hiervan voor een goede en veilige farmaceutische zorg in Friesland bestaan er nauwe banden tussen de FAV en de Stichting OZIS Fryslân. Namens de FAV heeft Gert-Jan Rozendal zitting in het bestuur van de Stichting OZIS Fryslân waarmee beleidsmatige afstemming tussen de Friese Apothekers Vereniging en Stichting OZIS Fryslân geborgd is.
Contactpersoon namens de FAV: Gert-Jan Rozendal, apotheker in Zwaagwesteinde

Friese Apothekers Coöperatie

De Friese Apothekers Coöperatie is opgericht om namens de Friese apothekers een coördinerende en uitvoerende rol te kunnen vervullen bij de ontwikkeling richting ketenzorg en integrale bekostiging.
De behoefte aan een coöperatie voor Friese apothekers is door het FAV-bestuur in 2009 gesignaleerd en, met instemming van de ledenvergadering, in 2010 opgericht.

Tot op heden heeft de coöperatie, in afwachting van landelijke en provinciale ontwikkelingen, geen activiteiten ontplooid.

De coöperatie onderhoudt nauwe banden met de FAV, maar staat juridisch geheel los van de FAV. Namens de FAV nemen Willem Jan Lampert en Renate Bosma deel waardoor beleidsmatige afstemming tussen de Friese Apothekers Vereniging en De Friese Apothekers Coöperatie geborgd is.
Bestuursleden: Renate Bosma, apotheker in Franeker. Willem Jan Lampert, apotheker in Wolvega. Job Boiten, apotheker in Leeuwarden.

Onderwijs Advies Raad (OAR)
Apothekersassistentenopleiding ROC Friese Poort
Namens de FAV vindt periodiek contact en afstemming plaats met de ROC Friese Poort, die in Friesland de opleiding tot apothekersassistent verzorgt. Doel van dit overleg is te borgen dat de opleiding tot apothekersassistent aansluit bij de dagelijkse praktijk in de openbare apotheek. Namens de FAV onderhoudt May Rozendal contact met de leden van de adviesraad.
Leden: Fokje Jensma, apotheker in Kollum. Michiel van der Wal, apotheker in Leeuwarden. Angeline de Groot, apotheker in Stiens.